Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb – zhotovení věci, především fyzických zvětšenin fotografií, na zakázku prostřednictvím webových stránek www.pictoprint.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je níže (Údaje o provozovateli) uvedený provozovatel internetových stránek www.pictoprint.cz a objednatele (spotřebitele). Podmínky také upravují vztah mezi zhotovitelem a poskytovatelem obsahu podléhajícímu autorskému právu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Údaje o provozovateli:
PICTOPRINT s.r.o.
se sídlem: Osiková 2644/3, 130 00 Praha 3

provozovna a kontaktní místo: City Park Hostivař, U Pekáren 1, 102 00 Praha 10
IČ: 06352341, DIČ: CZ06352341
Bankovní spojení: 2501702018/2010 FIO banka

 1. Definice pojmů
  1. Dodací podmínky
   Všeobecné Obchodní podmínky, na jejichž základě dochází k uzavření Smlouvy a jimiž se řídí práva a povinnosti Provozovatele a Kupujícího ze Smlouvy. Aktuální verzi si můžete prostudovat zde.
  2. Objednávka
   Objednávka Kupujícího na dodání Produktů odeslaná Kupujícím Provozovateli.
  3. Obrazová data
   Vlastní digitální obrazová data, nahraná na server provozovatele prostřednictvím webového rozhraní samotným Kupujícím.
  4. Autorská obrazová data
   Digitální obrazová data, nahraná na server Provozovatele prostřednictvím webového rozhraní registrovaným Autorem.
  5. Osobní údaj
   Jakákoliv informace týkající se určité nebo určitelné fyzické osoby. Určitelnou je osoba tehdy, jestliže ji lze z dané informace (ať již samostatně nebo ve spojení s jinými informacemi) identifikovat, například, avšak nikoli pouze, na základě podoby, jména, místa bydliště apod.
  6. Obchodní podmínky (OP)
   Tyto podmínky.
  7. Autor
   Osoba registrovaná pomocí Účtu Autora.
  8. Obraz
   Fyzicky zhotovený výtisk fotografie z Obrazových dat.
  9. Autorský obraz
   Fyzicky zhotovený výtisk fotografie z Autorských obrazových dat.
  10. Produkt
   Produktem se rozumí Obraz a Autorský obraz.
  11. Uložený návrh
   Kupujícím vytvořený a uložený návrh konkrétního Produktu.
  12. Provozovatel
   Viz odstavec údaje o provozovateli
  13. Služby
   Službami se rozumí prodej Obrazů a dalších služeb a poskytování přístupu k internetovým stránkám a aplikacím umístěných na Webových stránkách.
  14. Smlouva
   Smlouva mezi Kupujícím a Provozovatelem o dodání Produktu, uzavřená přijetím Objednávky Provozovatelem způsobem stanoveném Dodacími podmínkami, tvořená Objednávkou a Dodacími podmínkami.
  15. Webové stránky
   Webové stránky přístupné na internetové adrese www.pictoprint.cz
  16. Uživatelský účet
   Soubor údajů, nutných pro přihlášení na Webové stránky, k využívání Služeb a k objednávání Produktů. K prohlížení Webových stránek, nahrávání souborů a k vytváření návrhů obrazů není nutné mít založen Uživatelský účet. Takové soubory a návrhy jsou však automaticky odstraněny po uzavření programu prohlížeče. K objednání Produktu je nutné se registrovat nebo přihlásit. Kompletní a správný Uživatelský účet musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mail, kontaktní adresu a telefonní číslo.
  17. Účet Autora
   Účet Autora je rozšířením Uživatelského účtu. Umožňuje navíc prodej Autorských obrazů ostatním Kupujícím, nahrávání a správu Autorských obrazových dat. Rozšířená pravidla pro Účet Autora ošetřuje kapitola IX. Obchodních podmínek. Uživatelský účet a Účet Autora dále společně též jen Účet.
  18. Kupující
   Každá osoba, která registrací Uživatelského účtu na Webových stránkách s Provozovatelem uzavře smlouvu o užívání Služeb.
  19. Návštěvník
   Návštěvníkem je každá osoba, která používá jakoukoli Službu.
  20. Třetí osoba
   Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Provozovatele, Autora a Kupujícího. Uživatelem se rozumí Provozovatel a/nebo Autor a/nebo Kupující.
  21. Užívání Služeb
   Užíváním Služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na Webových stránkách.
 2. Užívání Webových stránek a Služeb
  1. Užívání Webových stránek a Služeb www.pictoprint.cz, jakož i vztahy s ostatními Kupujícími, Autory a Návštěvníky, vznikající při užívání Webových stránek a Služeb www.pictoprint.cz, se řídí těmito OP, které představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a Provozovatelem, resp. vámi a ostatními Kupujícími, Autory a Návštěvníky. Stránky ani Služby www.pictoprint.cz nesmíte užívat bez předchozího přijetí těchto OP ani v rozporu s nimi.
  2. Registrace
   Pro objednání Produktů je nezbytné provedení registrace.
  3. Registrační formulář
   Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito OP.
  4. Registrační údaje
   Při registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů není možné dokončit registraci a užívat Služby. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. III. Níže.
  5. Heslo
   Přístupové heslo a přístupové jméno k Účtu je Uživatel povinen uchovávat v tajnosti a nesdělovat je žádným Třetím osobám.
  6. Uživatel bere na vědomí, že veškeré užívání Webových stránek a Služeb pod jeho přístupovým jménem po zadání správného přístupového hesla bude považováno za užívání Stránek a Služeb přímo Uživatelem a Uživatel je za něj plně zodpovědný. V případě podezření na zneužití vašeho Účtu musíte bezodkladně změnit své přístupové heslo a informovat o vašem podezření Provozovatele. Za zneužití Účtu Třetí osobou nenese Provozovatel odpovědnost.
  7. Souhlas s OP
   Před dokončením registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito OP. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Obchodními podmínkami“ které je umístěno v registračním formuláři. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že provedením registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.
  8. Vznik smluvního vztahu
   Okamžikem dokončení registrace (tj. Obdržením potvrzení o úspěšném dokončení registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem, který se řídí těmito Obchodními podmínkami. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.
  9. Rozšíření údajů
   Provozovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah pro registraci požadovaných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších osobních údajů nemohou být Služby Užívány. V takovém případě je Provozovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.
  10. Podmínky Užívání Služeb
   V případě jakéhokoli Užívání Služeb, kdy se nevyžaduje provedení registrace, se Užívání Služeb řídí těmito Obchodními podmínkami. Uživatel je povinen se s těmito OP seznámit a vyslovuje s těmito OP souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb. Smluvní vztah vzniká okamžikem zahájení Užívání Služeb.
 3. Ochrana osobních údajů
  1. Použití a zpracování Uživatelem poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel uzavřením Smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Provozovatele. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení objednávky Uživatele a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Uživatele předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje Uživatele jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi Třetích osob. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či odstranění z databáze Provozovatele na základě písemné žádosti, doručené Provozovateli, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Provozovatel uchovává tyto údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které dopovídají stupni technického rozvoje. Provozovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečila před neoprávněnými zásahy Třetích osob
  2. Účel shromáždění a zpracování osobních údajů.
   Provozovatel shromažďuje, zpracovává a sleduje osobní údaje jednotlivých Uživatelů za účelem vytvoření a údržby Uživatelského účtu a profilu Uživatele, a dále za účelem poskytování Služeb a zasílání oznámení o změně OP a pro účely statistické služby. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat.
  3. Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy Třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům či profilům a/nebo k příslušné databázi Provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí nebo je zpřístupní Třetím osobám.
  4. Provozovatel nenese odpovědnost za osobní údaje Uživatele zpřístupněné Uživatelem na Veřejných stránkách. Uživatel bere na vědomí, že k takto zpřístupněným údajům mají přístup Třetí osoby, které mohou použít tyto údaje např. pro zasílání nevyžádané pošty či jiným způsobem.
  5. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů Třetích osob.
  6. Cookies.
   Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že v případě užití Webových stránek, zašle Provozovatel počítači Uživatele soubor – tzv. Cookie, které umožňují uchovat informace o preferencích Uživatelů, a dále automaticky shromažďuje určité informace a uchová je v souborech Provozovatele. Tyto informace obsahují adresy internetového protokolu (IP), typ vyhledávače, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výchozí stránky, operační systém, údaje o datu/času a clickstreamová data. Takto získané informace, které neidentifikují individuální Uživatele, je Provozovatel oprávněn použít pro správu Webových stránek, pro sledování pohybu Uživatelů po Webových stránkách a pro shromáždění demografických údajů o uživatelské základně. Provozovatel je oprávněn přiřadit takto shromážděné údaje k osobně identifikovatelným údajům. IP adresy jsou spojeny s osobně identifikovatelnými údaji pro rozdělení typů zákazníků pro statistické účely. V případě tzv. cookie může Uživatel ve svém vyhledávači nastavit odmítnutí cookies s tím, že přístup na některé nebo všechny prvky Webových stránek může v takovémto případě být omezen nebo zastaven.
  7. Doba udělení souhlasu.
   Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve.
  8. Odvolání souhlasu.
   Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle tohoto OP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat doručením písemného odvolání souhlasu na adrese sídla Provozovatele. Po odvolání souhlasu společnost Provozovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly vymazány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení OP, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.
  9. Poskytnutí osobních údajů.
   Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Provozovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Provozovatele či propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů či Třetích osob.
 4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Webové stránky obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží . Prodávající je plátcem DPH a ceny nabízených Produktů jsou uvedené včetně DPH 21%. Nabídka prodeje Produktů a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží . Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 5. Odstoupení od Smlouvy
  1. V případě prodeje autorských obrazů a obrazů se jedná o prodej zboží upraveného dle přání kupujícího, a kupující nemůže, v souladu s ustanovením § 53 Občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy a vrátit objednaný autorský obraz nebo obraz.
  2. Provozovatel přesto nabízí garanci 100% spokojenosti. Kupující může  obraz vrátit za těchto podmínek:
   1. Obraz byl řádně převzat a zaplacen. (není možné využít garance před převzetím, pak platí bod 5.1)
   2. Obraz musí být doručen nepoškozený, ideálně v původním obalu, na adresu provozovny nejpozději 30 dnů od převzetí. Náklady na doručení hradí Kupující
   3. Kupující souhlasí, že Provozovatel může naložit s obrazem podle svého uvážení, tedy ho vystavovat nebo dále prodat.
   4. Pokud jsou podmínky splněny, Provozovatel se zavazuje vrátit Kupujícímu zaplacenou částku bezhotovostní platbou, bez nákladů na dopravu, na jeho účet ve lhůtě 30 dnů.
   5. Provozovatel má právo na zpětnou vazbu pro budoucí zlepšování služeb a může po zákazníkovi žádat sdělení důvodu nespokojenosti, případně mu nabídnout slevu nebo opravu.
 6. Cena a platební podmínky
  1. Cena za Dílo je uvedena (vypočtena) systémem PICTOPRINT vždy dle jednotlivého typu Produktu, který Kupující uvedl ve své Objednávce. Na Webových stránkách jsou obsaženy základní ceny jednotlivých Provozovatelem nabízených produktů.
  2. Cena za Dílo uvedená v Objednávce je konečná a včetně DPH a nezahrnuje náklady na balení (balné) a dopravu (poštovné). Částka balného a poštovného je uvedena v Objednávce jako samostatná položka.
  3. Pokud po uzavření Smlouvy nastane změna v jednom či více faktorech určujících Cenu za Dílo, částku balného a náklady na dopravu, zejména nastanou změny v daňové legislativě, dopravních sazbách (poštovné), nákupních cenách, cenách materiálu, nebo dojde ke změně směnného kursu, je Provozovatel povinen Kupujícího o této změně Ceny za Dílo, částky balného nebo nákladů na dopravu informovat. V případě, že Kupující novou Cenu za Dílo, částku balného nebo náklady na dopravu písemně neakceptuje ve lhůtě 5 dnů od doručení písemného sdělení Provozovatele o jejich nové výši, uplynutím této lhůty se Smlouva ruší.
  4. Kupující je povinen uhradit Cenu za Dílo, balné a náklady na dopravu způsobem, který si při objednávání Díla Kupující zvolí z možností, které mu systém PICTOPRINT nabídne. V případě, že si Kupující vybere jiný způsob úhrady Ceny za Dílo než dobírku, je Kupující povinen uhradit Cenu za Dílo, balné a náklady na dopravu ve lhůtě určené systémem PICTOPRINT a zobrazené v Objednávce.
  5. Provozovatel si v uzavřené Smlouvě může vyhradit právo podmínit zhotovení Díla úhradou Ceny za Dílo Kupujícím dopředu (platba až do výše 100% Ceny za Dílo, 100% ceny balného a 100% ceny poštovného (dopravného) ) platbou na účet Provozovatele. Dnem zaplacení je den připsání částky ve prospěch účtu Provozovatele. Do doby řádné úhrady platby dle tohoto ustanovení není Provozovatel povinen zahájit provedení Díla a není tedy v prodlení s dodáním Díla Kupujícímu.
  6. V případě prodlení s platbou ze strany Kupujícího, bude platba od Kupujícího nejprve použita na úhradu dlužného úroku z prodlení a poté na jistinu nejstarší dlužné částky.
  7. V případě prodlení s úhradou Ceny za Dílo a dalších plateb je Kupující povinen uhradit Provozovateli zákonné úroky z prodlení dle platných právních předpisů České republiky.
  8. Cena za Dílo je vždy uvedena na daňovém dokladu- faktuře, kterou Kupující obdrží spolu se zhotoveným Dílem při převzetí Díla –zásilky od držitele poštovní licence či jiného dopravce.
 7. Dodací podmínky
  1. Lhůta k vyrobení Díla a dodání Díla Kupujícímu činí obvykle maximálně 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Přesný termín dodání Díla ( tedy předání zhotoveného Díla držiteli poštovní licence nebo jinému dopravci k provedení přepravy) je Kupujícímu Provozovatelem sdělován emailovou zprávou na jím udanou emailovou adresu. Dojde-li k prodlení s dodáním Díla delším než 20 pracovních dnů od takovéhoto termínu dodání Díla uvedeného Provozovatelem, je Kupující, který není Spotřebitelem, oprávněn odstoupit od Smlouvy až po uplynutí této lhůty. Jakékoli další nároky, zejména na náhradu škody, jsou vyloučeny. Poslední věta se nevztahuje na Kupujícího, který je Spotřebitelem.
  2. Pokud si Kupující v Objednávce zvolí jako způsob dodání Díla osobní vyzvednutí na pobočce Provozovatele, Dílo se považuje za dodané v okamžiku, kdy je Provozovatelem na dané pobočce připraveno k vyzvednutí a Kupující je o tom informován. To neplatí, je-li Kupující Spotřebitelem.
  3. Pokud si Kupující v Objednávce zvolí jiný způsob dodání Díla než osobní vyzvednutí na pobočce Provozovatele, Dílo se považuje za dodané v okamžiku, kdy je Provozovatelem předáno držiteli poštovní licence či jinému dopravci k zahájení dopravy na dodací adresu Kupujícího, kterou Kupující uvedl v Objednávce. To neplatí, je-li Kupující Spotřebitelem.
  4. Kupující, který je Spotřebitelem, je povinen Dílo převzít nejpozději do jednoho měsíce od dohodnutého data dodání Díla. V případě prodlení Provozovatele se zhotovením Díla počíná jednoměsíční lhůta běžet až ode dne skutečného zhotovení Díla. Pokud si Kupující ve stanovené lhůtě Dílo nepřevezme, je povinen platit Provozovateli poplatek za uskladnění ve výši 20 Kč za každý započatý týden prodlení s převzetím Díla.
  5. Nebezpečí škody na Díle přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí Díla držitelem poštovní licence nebo jiným dopravcem k zahájení dopravy na dodací adresu Kupujícího, kterou Kupující uvedl v Objednávce. Pouze v případě dohody o tom, že si Kupující Dílo vyzvedne osobně na pobočce Provozovatele, přechází nebezpečí škody na Díle na Kupujícího v okamžiku převzetí Díla nebo týden ode dne, kdy bylo Dílo Provozovatelem předáno na danou pobočku a Kupující o tom byl informován, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. Toto ustanovení se nevztahuje na Kupujícího, který je Spotřebitelem
  6. Na Kupujícího, který je Spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na Díle okamžikem převzetí Díla nebo marným uplynutím lhůty pro převzetí Díla Kupujícím, podle toho, co nastane dříve.
  7. Kupující je povinen Dílo na adrese, kterou uvedl v Objednávce, od držitele poštovní licence nebo jiného dopravce převzít nebo zajistit převzetí Díla třetí osobou. Vrátí-li se Dílo odeslané na adresu zadanou Kupujícím v Objednávce Provozovateli jako nedoručené, není Provozovatel povinen Dílo znovu odesílat ani pro Kupujícího skladovat, Provozovatel je oprávněn s Dílem naložit dle svého uvážení. Toto ustanovení se nevztahuje na Kupujícího, který je Spotřebitelem.
  8. Pokud Kupující, který je Spotřebitelem, nepřevezme Dílo ani do šesti měsíců ode dne, kdy bylo zhotoveno, může Provozovatel s Dílem volně nakládat.
  9. Kupující, který porušil Smlouvu tím, že zhotovené Dílo od držitele poštovní licence nebo jiného dopravce nepřevzal a nezajistil jeho převzetí třetí osobou, je za předpokladu, že nezaplatil celou Cenu za Dílo před zhotovením Díla (např. v případě doručování Díla na dobírku), povinen uhradit Provozovateli vedle Ceny za Dílo a jejího příslušenství také smluvní pokutu ve výši 3.000, Kč (nebo ekvivalent v lokální měně). Nárok Provozovatele na náhradu škody tím není dotčen. Toto ustanovení se nevztahuje na Kupujícího, který je Spotřebitelem.
 8. Odpovědnost za vady Díla a záruka
  1. Všeobecná ustanovení
   1. Tato část OP vymezuje pravidla pro reklamace Díla dodaného Provozovatelem Kupujícímu.
   2. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost finančních závazků Kupujícího plynoucích ze Smlouvy vůči Provozovateli.
   3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užitím nebo skladováním Díla Kupujícím.
  2. Způsob provedení a vyřízení reklamace
   1. Kupující je povinen při převzetí Díla zkontrolovat, zda Dílo nemá vady. Tato povinnost se nevztahuje na Kupujícího, který je Spotřebitelem, přesto se kontrola Díla při převzetí důrazně doporučuje.
   2. Pokud Kupující zjistí zjevné vady na Díle, je povinen uplatnit u Provozovatele reklamaci bez odkladu poté, co zhotovené Dílo převzal. Reklamaci odešle Provozovateli emailem. Pokud Kupující nedodrží lhůtu pro uplatnění reklamace a postup uvedený v předchozí větě, má Provozovatel právo reklamaci zamítnout. Toto ustanovení se nevztahuje na Kupujícího, který je Spotřebitelem.
   3. Pokud Kupující zjistí skryté vady na Díle, je povinen uplatnit u Provozovatele reklamaci bez odkladu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy Dílo bylo dodáno dle čl. 2. nebo 3. Dodacích podmínek. Reklamaci odešle Provozovateli e-mailem. Pokud Kupující nedodrží lhůtu pro uplatnění reklamace a postup uvedený v předchozí větě, má Provozovatel právo reklamaci zamítnout. Toto ustanovení se nevztahuje na Kupujícího, který je Spotřebitelem.
   4. Kupující, který je Spotřebitelem, je povinen uplatnit reklamaci u Provozovatele nejpozději do šesti měsíců ode dne převzetí Díla. Převzal-li Kupující Dílo až pod dni, kdy k tomu byl povinen, je Kupující povinen uplatnit reklamaci u Provozovatele nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen Dílo převzít.
   5. Reklamaci je Zákazník oprávněn uplatnit pouze u Provozovatele, a to způsobem uvedeným v tomto oddílu OP. Reklamace Díla se uplatňuje písemně (u Provozovatele (e-mail: info@pictoprint.cz). Na Kupujícího, který je Spotřebitelem, se omezení dle tohoto odstavce 5. nevztahují.
   6. Reklamace musí obsahovat popis vady a požadovaný způsob jejího odstranění. V rámci reklamace je Kupující vždy povinen předložit Provozovateli vadné Dílo a také doklad o úhradě Ceny za Dílo. Reklamované Dílo odeslané na dobírku není Provozovatel povinen převzít. Náklady na dopravu reklamovaného Díla od Kupujícího Provozovateli hradí Provozovatel pouze v případě uznání reklamace jako oprávněné a po předložení dokladů o nákladech na dopravu reklamovaného Díla Provozovateli. Pokud Kupující, který není Spotřebitelem, nesplní povinnost uvedenou v tomto odstavci, je to vždy důvodem k zamítnutí reklamace Provozovatelem.
   7. Způsob vyřízení reklamace Provozovatelem závisí na tom, zda se jedná o odstranitelnou či neodstranitelnou vadu Díla.
   8. Provozovatel se zavazuje v případě, že Dílo má odstranitelnou vadu (a pokud tato byla způsobena Provozovatelem), k bezplatnému odstranění vady. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání tomu, aby mohlo být Dílo řádně užíváno, poskytne Provozovatel Kupujícímu přiměřenou slevu z Ceny. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být Dílo řádně užíváno, má Kupující právo na zrušení Smlouvy. Totéž právo má Kupující u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže Dílo řádně užívat. Požadovaný způsob odstranění vady musí Kupující uvést ve své písemné reklamaci, jinak způsob odstranění vady Díla určí Provozovatel. Pro Kupující, kteří nejsou Spotřebiteli, se tento odstavec nepoužije, ale uplatní se úprava práv odpovědnosti za vady díla dle Obchodního zákoníku s následujícími rozdíly: Volba způsobu řešení reklamace Díla (sleva z Ceny, odstranění vad nebo dodání nového Díla) je na Provozovateli a Kupující nemá právo pro vady od Smlouvy odstoupit, leda v případě, že jde o vady, kvůli nimž nejde Dílo užívat a Provozovatel Kupujícímu oznámí, že vady neodstraní, ani místo vadného Díla nedodá Dílo nové.
   9. Provozovatel je oprávněn vyzvat Kupujícího k doplnění reklamace, a pokud Kupující potřebné informace ve lhůtě stanovené v doplnění nesdělí, má Provozovatel právo reklamaci zamítnout. V době od odeslání výzvy k doplnění reklamace do doručení doplnění reklamace neběží lhůta pro vyřízení reklamace. Toto ustanovení se nevztahuje na Kupujícího, který je Spotřebitelem.
   10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
  3. Vlastnosti zhotoveného Díla, které nemohou být předmětem reklamace
   1. Odlišná barevnost fotografií oproti fotografiím, které si Kupující dříve vyvolával z Obrazových dat klasickou cestou (tisk nebo expozice na fotopapír) – vzhledem k tomu, že klasické fotografie jsou vyráběny jinou technologií a na jiný materiál, nelze zaručit 100% barevnou shodu.
   2. Odlišná barevnost fotografií oproti fotografiím, které si Kupující z Obrazových dat vytiskl doma nebo v kanceláři, například s využitím inkjetové nebo laserové technologie – vzhledem k tomu, že takové tisky jsou vyráběny jinou technologií, na jiný materiál a je využit jiný barevný prostor a/nebo tiskový profil, nelze zaručit 100% barevnou shodu.
   3. Odlišná barevnost fotografií od jejich vzhledu na monitoru počítače – vzhledem k tomu, že obraz na monitoru využívá RGB barevný prostor a obraz je „prosvětlen“, kdežto tisk probíhá v barevném prostoru CMYK, případně CMYK + lak, nelze tyto zobrazovací techniky Obrazových dat srovnávat nebo srovnávat jejich výstupy.
   4. Špatná kvalita (např. malé rozlišení) Kupujícím dodaných Obrazových dat (fotografií) nemůže být předmětem reklamace. Kupující je na tuto skutečnost automaticky upozorněn již během vytváření návrhu Produktu při nahrávání Obrazových dat.
   5. Doručení zhotoveného Díla v poškozeném stavu je vinou držitele poštovní licence či jiného dopravce, neboť za kvalitu dopravy Provozovatel neodpovídá.
   6. Vlivem technické závady dojde ke smazání Obrazových dat Zákazníka, které má v rámci systému PICTOPRINT archivované.
   7. Výše uvedený seznam je demonstrativní; právo reklamace se obecně nevztahuje na jakékoliv vady Obrazových dat či jiné vady nezpůsobené Provzovatelem.
 9. Podmínky prodeje autorských fotoobrazů

  1. Podmínky prodej autorských děl zajišťuje www.fotografie-obrazy.cz, kde jsou uvedeny podmínky tohoto prodeje.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Komunikace.
   Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Provozovatele doručením na adresu jeho místa podnikání a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou Uživatelem při užívání Služeb nebo na adresu, na které se Uživatel zdržuje), e-mailem (v případě Provozovatele doručením na emailovou adresu info@pictoprint.cz a v případě Uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při užívání Služeb). Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Webových stránek (například v případě oznámení změny těchto Obchodních podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Provozovatele zejména prostřednictvím telefonního čísla  +420 272 272 220 a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při užívání Služeb).
  2. Oddělitelnost
   Pokud jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek bude shledáno soudem jako neplatné či nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na jiné části těchto Obchodních podmínek, ale takové ustanovení bude považováno za upravené v potřebné míře, aby bylo platné a vymahatelné a práva a závazky budou podle toho vykládány a vymáhány, přičemž bude zachován maximální možný rozsah záměru těchto Obchodních podmínek.
  3. Rozhodné právo a řešení sporů
   Smluvní vztah založený těmito Obchodními podmínkami, registrací Účtu Uživatele a užíváním Stránek a Služeb Uživatelem se řídí na základě dohody mezi Uživatelem a Provozovatelem výlučně právem České republiky.
   Veškeré případné spory mezi Uživatelem a Provozovatelem, související s užíváním Stránek a Služeb PICTOPRINT Uživatelem, budou řešeny především smírně, tedy dohodou.
   V případě nemožnosti dosažení dohody budou případné spory mezi Uživatelem a Provozovatelem, související s užíváním Webových stránek a Služeb PICTOPRINT, řešeny výlučně věcně příslušným soudem v České republice, jehož místní příslušnost bude určena dle místa podnikání Provozovatele.
   Žádná část těchto Obchodních podmínek neovlivní právo Uživatele obrátit se na jiný příslušný soud, pokud ve vztahu vůči Provozovateli vystupuje jako Spotřebitel a příslušné právní předpisy Uživateli takové právo přiznávají.
  4. Změny Obchodních podmínek
   Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit. O změně Obchodních podmínek bude Uživatel informován buď elektronickou poštou nebo při vašem prvním přihlášení na Webové stránky s použitím přístupového jména a hesla Uživatele po změně Obchodních podmínek.
   Pokud s novým zněním Obchodních podmínek nebude Uživatel souhlasit, může zrušit svůj Účet. V případě, že Uživatel svůj Účet nezruší bezodkladně poté, co se o změně Obchodních podmínek dozvěděl, vyjadřuje tím svůj souhlas s novým zněním Obchodních podmínek a je jím vázán.
   Uživatel souhlasí s tím, že na e-mailovou adresu zadanou v rámci registrace Účtu Uživatele vám Provozovatel bude moci kdykoli během doby existence Účtu Uživatele zasílat oznámení týkající se Webových stránek, Služeb PICTOPRINT a těchto Obchodních podmínek. Uživatel bere na vědomí, že jediný způsob, jakým může tento souhlas odvolat, je zrušení jeho Účtu Uživatele, protože komunikace prostřednictvím e-mailu na zadanou adresu Uživatele je pro Provozovatele z technických důvodů jediným možným způsobem komunikace s Uživatelem ohledně Webových stránek a Služeb PICTOPRINT.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020