INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v eshopech PICTOPRINT

PICTOPRINT s.r.o. (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem aplikace fotografie-obrazy.cz, pictoart.cz, pictoart.eu, pictoprint.cz a framed-art-prints.com, dále jen „Aplikace“), a správcem osobních údajů osob, které mají zájem nakoupit zboží, výrobky nebo služby (dále jen „Kupující“) a osob, které má zájem prodat svoje dílo prostřednictvím Aplikace (dále jen „Autor“).

Provozovatel zpracovává všechny osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. aktuálně v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“); s účinností ode dne 25. května 2018 také v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jako „Nařízení“ nebo „GDPR“).

Níže shrnujeme základní zásady zpracování osobních údajů Kupujícího a Autorů, které nám ke své osobě prostřednictvím Aplikace poskytne. Cílem těchto zásad je dát Kupujícímu a Autorovi informace o tom, jaké osobní údaje o něm zpracováváme jako o fyzické osobě v souvislosti s plněním našich smluvních či zákonných povinností, poskytování služeb, prodeji zboží, obchodních nabídek, k jakým účelům případně jak dlouho budeme tyto údaje zpracovávat, komu a k jakému důvodu je můžeme předat a rovněž informovat Kupujícího a Autora o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto zásady se týkají zpracování osobních údajů Kupujícího a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, využívajících Aplikaci.

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je vždy Provozovatel.

Ochrana osobních údajů:

Podle Nařízení není Provozovatel z titulu využívání Aplikace povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Zavazuje se však uchovávat osobní data vždy v souladu s Nařízením tak, aby byla s ohledem na míru rizika zneužití vždy přiměřeně zajištěna jejich důvěrnost, integrita, dostupnost a odolnost systémů pro jejich uložení.

Osobní údaje ve fyzické formě musí být vždy znepřístupněny cizím osobám jejich uložením v uzamykatelných skříních. Data v elektronické podobě musí být chráněna pravidelně obměňovaným přístupovým heslem. Vytváření kopií databází pro vlastní užití není dovoleno. Za uložení a zamezení zneužití odpovídá vždy osoba, která data zpracovává.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů Kupujícího:

Osobním údajem je jakákoliv informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Provozovatel schopen identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze Strany Provozovatel dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů Kupujícího:

 • Základní osobní identifikační údaje, tedy údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy (obchodu):
  • akademický titul
  • jméno/jména, příjmení
  • název obchodní firmy
  • IČO, DIČ
  • adresa trvalého pobytu
  • adresa sídla nebo místa podnikání
  • fakturační adresa
  • identifikační údaje zástupce Kupujícího nebo kontaktní osoby, kterou Kupující určí
  • identifikační údaje pro platby
  • bankovní spojení
  • nahrané fotografie a soubory, určené k výrobě produktů
  • datum narození (pouze v případě Autora, jako součást smlouvy o dílo)
 • Kontaktní a lokalizační údaje, tedy údaje vhodné pro řádné plnění smlouvy a řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby:
  • kontaktní telefonní čísla
  • kontaktní e-maily
 • URL adresa
 • osobní údaje v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce a dalším aplikacím – IP adresa a/nebo soubory cookies
 • Kontaktní údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce:
  • druh a specifikace služby nebo zboží
  • objem poskytnutých služeb a jejich cena
  • informace o platební morálce
 • Provozovatel neprovádí zpracování citlivých osobních údajů / zvláštních kategorií osobních údajů kromě výjimečných případů, kdy je k takovému zpracování písemně zmocněn příslušným subjektem.

 Rozsah, účel a právní důvod zpracování osobních údajů:

 • Zpracování z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Provozovatele
  Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Provozovatele a pro ochranu jeho oprávněných zájmů je povinné, bez těchto údajů by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas Kupujícího a Autora. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

  • plnění smlouvy, uplatnění práv a povinností ze smlouvy a souvisejících zákonných práv z titulu smlouvy (plnění smlouvy);
  • plnění zákonných daňových a účetních povinností (plnění zákonných povinností)
  • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností);
  • provozování případných kamerových a monitorovacích systémů v prostorách užívaných Provozovatele pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem);
  • vyhodnocení chování Kupujícího a Autora při využívání služeb Provozovatele a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, jež může mít vliv na rozhodování o podmínkách uzavírání dalších smluv s Kupujícím a Autorem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem);
  • vymáhání pohledávek za Kupujícím a ostatní obchodní spory (oprávněný zájem);
  • procesy spojené s identifikací Kupujícího (plnění smlouvy);
  • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby (oprávněný zájem);
  • evidence dlužníků (oprávněný zájem).
 • Zpracování údajů Kupujícího se souhlasem pro obchodní účely účinným od 25.5.2018:
  Kupující může využít Aplikace kdykoli. Takovým využitím však dává nezbytný souhlas s Obchodnímu podmínkami pro nákup zboží prostřednictvím Aplikace.

Pokud Kupující kromě souhlasu s Obchodními podmínkami:

 • neposkytne souhlas se zpracováním osobních dat pro obchodní účely, bude jeho zakázka zpracována a dodána. Osobní data budou v Aplikaci anonymizována po uplynutí 30 dnů od stažení dat pro výrobu Provozovatelem. Kupující tak při další návštěvě Aplikace nebude moci využít žádných výhod uložených návrhů či jednoduchého přístupu k minulým objednávkám. Provozovatel uchová osobní data pouze po dobu danou jinými předpisy, tedy zejména po dobu reklamační lhůty či lhůty dané daňovými zákony.
 • poskytne souhlas se zpracováním osobních dat i pro obchodní účely, budou mu jeho data v Aplikaci k dispozici i v budoucnosti nebo do odvolání souhlasu. V této době bude moci data snadno modifikovat nebo replikovat pro nové objednávky a využít jich v komunikaci s Provozovatelem. Provozovatel bude moci využít osobních dat a jejich formátů využít pro snadné plnění nových objednávek Kupujícího. Provozovatel není oprávněn osobní data ani s tímto souhlasem poskytnout třetím osobám k reklamním a obdobným účelům.

Kupující, kteří si objednali zboží nebo služby před účinností Nařízení EU, budou při případném dalším nákupu vyzváni k poskytnutí souhlasu se zpracováním dat. Pokud jej neposkytnou nebo se k Aplikaci nepřihlásí, budou jejich data anonymizována po třech letech od účinnosti Nařízení. Data uložená u Provozovatele budou vymazána nebo anonymizována ve lhůtách v souladu s platnými zákony.   

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a Kupující jej může kdykoliv odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání Aplikace a nejméně následujících 5 let poté nebo do doby, dokud jej Kupující neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené shora.

Zdroje osobních údajů:

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Kupujícího a Autora, a to zejména v souvislosti s navázáním obchodních kontaktů a registrací Kupujícího a Autora v Aplikaci a případně v rámci další komunikace s Kupujícím a Autorem, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Kupující Provozovateli poskytne nebo z veřejných zdrojů (zpracovávaných pouze za účelem určeným tímto veřejným zdrojem).

Subjekty zpracovávající osobní údaje:

Osobní údaje zpracovává Provozovatel v elektronické formě i v listinné formě, ručně i automatizovaně.

Zpřístupnění údajů jiným osobám:

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, daňovým úřadům apod.) a v nezbytné míře například společnosti podílející se na nebo zajišťující dopravu zboží Kupujícímu, účetní firmě, nebo firmě spolupracující na výrobě dodávaného výrobku. Jiným osobám Provozovatel osobní údaje Kupujícího neposkytne.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním a doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou Provozovatelem zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění činností v souladu s účelem zpracování, jak je uvedeno výše, po dobu nutnou k dosažení účelu zpracování osobních údajů nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy, s přihlédnutím ke smluvním či zákonným nejzazším lhůtám pro uplatnění práv za vady/ za škodu, z titulu reklamačních lhůt.  Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány, pokud nebyl udělen souhlas.

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25.5.2018:

Provozovatel se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc. Dle Nařízení má subjekt údajů v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Provozovateli svou totožnost, zejména dále uvedená práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům: Dle čl. 15 Nařízení má Kupující a Autor právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od Provozovatele:
  • potvrzení, zda a jaké osobní údaje zpracovává,
  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody třetích osob i kopie osobních údajů.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na adrese sídla Provozovatele.

 • Právo na opravu nepřesných údajů:

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Provozovatel zpracovávat. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit písemně na adrese sídla Provozovatel, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 • Právo na výmaz:

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), které se ho týkají, pokud Provozovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Provozovatel má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se pro vyjasnění obrátit písemně na adresu sídla Provozovatele.

 • Právo na omezení zpracování:

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Provozovatel.

 • Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany Provozovatel v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Provozovatele o předání těchto údajů jinému správci.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Provozovatele.

V případě, že Provozovatel neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Provozovatel zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla Provozovatele.

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné ho kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to na adresu sídla Provozovatel.

 • Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Provozovatel prohlašuje, že kromě procesu upomínaní dlužných plateb a procesu vyřizování a doručování objednávky, neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat.